Fram til 1. mars skal det foregå anleggsarbeid på Egersund stasjon, opplyser Bane NOR, som har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av det norske jernbanenettet.

I perioden 21. november–1. mars vil Bane NOR jobbe med å modernisere og heve standarden på mellomplattformen på stasjonen.

Dag og natt

Arbeidet utføres av Risa AS på oppdrag fra Bane NOR og vil foregå både på dagtid og natt. Nattarbeidet vil ha oppstart cirka kl. 02.00 de fleste netter i perioden. Aktiviteten vil innebære perioder med støy, spesielt i første fasen av prosjektet (21.11.–15.12.) da arbeidet med å fjerne den opprinnelige plattformen vil foregå, og det blant annet vil foregå saging i betong.

I resten av anleggsperioden vil det generelle støynivået være mer moderat, men det vil være perioder med kraftigere støy, blant annet knyttet til arbeidet med å komprimere massene under det nye plattformdekket.

– Vi vil ellers understreke at entreprenøren vil forsøke å tilrettelegge arbeidet slik at omfanget av særlig støyende nattarbeid begrenses så mye som mulig, forklarer Bane NOR.

Plattformarbeidet starter i stavangerenden og forflytter seg gradvis i retning motsatt ende av stasjonen. Dette gjør at støyen vil variere avhengig av avstanden til arbeidsstedene. Bane NOR gjør samtidig oppmerksom på at det vil være stans i arbeidene gjennom hele jule-/nyttårshøytiden (23. desember – 2. januar).

250 meter lang

I en melding skriver Bane NOR at den den eksisterende mellomplattformen ikke tilfredsstiller dagens krav til standard.

Den nye plattformen blir 250 meter lang, og vil bli bygget i samsvar med krav til universell utforming, blant annet med hensyn til plattformhøyde og forskriftsmessig merking for blinde og svaksynte.

– Tiltaket innebærer at vi legger forholdene bedre til rette for alle grupper av reisende til og fra Egersund stasjon, forklares det fra Bane NOR.

Deler av anleggsarbeidet, særlig i den første fasen av prosjektet, vil innebære støy som overskrider anbefalte grenseverdier.

– Det er derfor aktuelt å tilby alternativ overnatting til naboer som i særlig grad blir berørt. For mer informasjon, ta kontakt med vårt Kundesenter, oppfordrer selskapet.

Derfor jobbes det natt

Ved arbeid på–eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Derfor foregår mye av arbeidet kvelds- og nattetid.

– Gjennom å utføre nødvendig modernisering i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig kunder blir berørt.