Prosjektene som får støtte skal blant annet bidra til sirkulærøkonomi i havbruksnæringen og reduserte klimautslipp i bygg- og anleggsbransjen.

– Fremtiden for det norske næringslivet er lovende – og den er grønn. Denne tildelingen er en betydelig investering i utvikling av sirkulærøkonomi og bærekraftige løsninger som vil gi viktige bidrag til regjeringens mål for grønn omstilling og næringsvekst. Regjeringen har allerede før denne tildelingen støttet næringslivets innovasjonsprosjekter med flere milliarder kroner gjennom virkemiddelapparatet i år, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

B&G er med

Egersund-entreprenøren Bertelsen & Garpestad er en del av prosjektet bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging, som er blitt tilgodesett med 68,5 millioner kroner. Prosjektet har en kostnadsramme på cirka 123 millioner.

Prosjektet sin ambisjon er å utvikle ny, bærekraftig teknologi og kompetanse som bidrar til at Nye Veier når målet om å redusere klimagassutslipp i byggefasen av veiprosjekter med 50 % innen 2030. Prosjektdeltakerne skal blant annet teste ut nye og mer miljøvennlige asfaltdekker, samt nye materialer og løsninger for mer klima- og miljøvennlige tunneler.

Prosjektansvarlig er Nye Veier AV, og foruten B&G, er blant andre Norconsult AS, NTNU, Skanska Norge AS, Sintef, Eramet Norway AS – for å nevne noen.

B&G sitt bidrag er miljøprosjektet GoGreen hvor man re foredler innsatsmaterialer til bygging med bruk av innenfor skap. GoGreen er bærekraft hvor det er bygget bro mellom økonomi, miljø og sosialt ansvar.

– Nye Veier har ambisjoner både når det gjelder reduserte klimagassutslipp og redusert påvirkning på natur og miljø. Da må vi samarbeide med de beste – om de beste løsningene. Midlene fra Grønn plattform hjelper oss å gjøre raskere og flere investeringer i bærekraftige løsninger, sier Arild Nygård, leder strategi og bærekraft i Nye Veier.

Bærekraftig næringsliv

Hensikten med Grønn plattform er å utvikle et bærekraftig næringsliv som tar vare på klima og miljø og skaper økonomiske verdier. Satsingen finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet, og deles ut av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva i fellesskap. De 11 prosjektdeltakerne får til sammen 623 millioner kroner, men bidrar også med betydelige egenandeler, slik at totalbudsjettet for prosjektene er over en milliard kroner.

To av prosjektene som får støtte har som mål å redusere klimaavtrykket i bygg- og anleggsbransjen.

Nye veier leder et prosjekt med totalt 17 partnere, som har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene fra veibygging med 50 prosent innen 2030. I tillegg til Nye veier, er Foamrox og Velde Industri de største bedriftspartnerne. Prosjektet får 69 millioner fra Grønn plattform, og har et totalbudsjett på 123 millioner.

Milliarder å spare

Sintef leder et prosjekt som skal finne løsninger for å øke brukstiden på eksisterende betongkonstruksjoner i stedet for å rive og bygge nytt. Målet er å bidra til at næring og samfunn sparer minst 100 milliarder kroner og det nasjonale klimagassutslippet reduseres med minst 10 000 tonn de neste ti årene. Prosjektet har totalt 20 partnere, og Elop Technology, Equinor og Proxpect Drones er næringslivspartnerne med størst rolle. Totalbudsjettet er på 63 millioner kroner, med 34 millioner fra Grønn plattform.

– Grønn plattform skal løse konkrete utfordringer, akselerere grønn omstilling i næringslivet og legge til rette for nye grønne verdikjeder. Nå setter vi fart for at næringslivets investeringer i forskning og utvikling skal øke til 2 prosent av BNP innen 2030, sier Vestre.