NVE legg tidspress på utbyggjarane, men Norsk Vind Energi meiner dei har tid nok til å byggja ut Faure

INGA TID Å MISTA: I Bjerkreim vindpark er monteringa av dei totalt 70 vindmøllene i full gang. Same utbyggjar, Norsk Vind Energi, har òg konsesjon til å byggja vindpark på Faurefjell, der det er planlagt 12 turbinar. NVE krev at alle vindkraftverk som har fått konsesjon, inkludert Faurefjellet vindkraftverk, er sett i drift innan utgangen av 2021.

INGA TID Å MISTA: I Bjerkreim vindpark er monteringa av dei totalt 70 vindmøllene i full gang. Same utbyggjar, Norsk Vind Energi, har òg konsesjon til å byggja vindpark på Faurefjell, der det er planlagt 12 turbinar. NVE krev at alle vindkraftverk som har fått konsesjon, inkludert Faurefjellet vindkraftverk, er sett i drift innan utgangen av 2021. Foto:

Aller siste frist for å setja i drift vindkraftverk som det per i dag er gitt konsesjon til, er utgangen av 2021, presiserer NVE. – Det skal gå, meiner utbyggjaren av Faurefjellet vindkraftverk i Bjerkreim.

DEL

NVE sende onsdag ut brev til alle som har konsesjon for utbygging av vindkraft i Noreg. Brevet er eit varsel om at det ikkje vil bli gitt forlengt frist for idriftsetjing av vindkraftverk utover 31. desember 2021.

I dei fleste konsesjonar har NVE sett fristen for når vindkraftverket skal vera sett i drift, til utgangen av 2020 og 2021. Fristane er knytt til el-sertifikatordninga. Fristen for denne ordninga var først 31. desember 2020, men blei seinare forlengt til 31. desember 2021.


Dersom anlegga ikkje er bygde innan fristen for idriftsetjing, kan ikkje prosjektet realiserast. Det må då søkjast ny konsesjon med oppdaterte utgreiingar med utgangspunkt i dagens teknologi dersom ein ønskjer å vidareføra prosjektet.

NVE i brev til vindkraftutbyggjarane

– Bygg innan fristen, eller stopp!

– Når el-sertifikatordninga blir avslutta, er det grunnlag for å avslutta praksisen med å gi forlenging av idriftsetjingsfristen. Teknologiutvikling og oppdatert kunnskapsgrunnlag om verknader av vindkraft (...), tilseier òg at fristane for idriftsetjing ikkje bør forlengjast utover fristane i el-sertifikatordninga. (...) Dersom anlegga ikkje er bygde innan fristen for idriftsetjing, kan ikkje prosjektet realiserast. Det må då søkjast ny konsesjon med oppdaterte utgreiingar med utgangspunkt i dagens teknologi dersom ein ønskjer å vidareføra prosjektet. I særlege tilfelle der konsesjonær har kome langt i byggearbeida, men uføresette forhold (force majeure) hindrar idriftsetjing i tide, kan NVE likevel forlengja idriftsetjingsfristen utover 31. 12. 2021, heiter det i brevet frå NVE.

– Tida er ikkje ei utfordring

Per Ove Skorpen er dagleg leiar i Norsk Vind Energi, som har konsesjon til å byggja Faurefjellet vindkraftverk i Bjerkreim. Han meiner at det skal vera mogleg å byggja ut det omstridde vindkraftverket, planlagt med 12 vindturbinar, innan det som er oppgitt som siste frist.

– Me har søkt om ny frist til 31. 12. 21, og me oppfattar at denne fristen er samanfallande med fristen NVE nå set som siste frist for urealiserte vindkraftverk. I så måte ser me ikkje noka utfordring knytt til tidsaksen, seier Per Ove Skorpen til Dalane Tidende.

Krav om avklart arealbruk

I brevet konsesjonærane fekk denne veka, poengterer NVE at dei vil prioritera å bruka ressursane sine på vindkraftprosjekt som har kome langt i planlegginga. Dei vil derfor nå vera meir restriktive med å ta detalj- og MTA-planar (miljø-, transport- og anleggsplan) til behandling. Slike planar må vera godkjende av NVE før anleggsarbeidet kan starta.

– NVE har avgrensa kapasitet til saksbehandling av vindkraft. Me vil prioritera kontroll og oppfølging av dei anlegga som er under bygging for å kontrollera at anlegga blir bygde slik dei skal. Me har dessutan fleire detaljplanar/MTA til behandling nå. Me skal strekkja oss, men me kan ikkje garantera at me har kapasitet til å behandla nye planar framover, uttaler vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i forbindelse med utsendinga av brevet.

Konkret betyr dette at NVE set som vilkår for å ta detaljplanar/MTA til behandling at det ligg føre avtale om nettilknyting, og at arealbruken er avklart etter plan- og bygningsloven.

Faure gjekk akkurat klar innstramming

Når det gjeld Faurefjell, er ikkje det siste tilfellet. Kommunestyret i Bjerkreim sa seinast i sist veke, nok ein gong, nei til dispensasjon frå arealdelen av kommuneplanen, som seier at Faure skal brukast til LNF-formål (landbruk, natur og friluftsliv). Men det betyr ikkje at NVE ikkje vil behandla MTA-planen for Faurefjellet vindkraftverk. Norsk Vind Energi leverte frå seg planen 14. oktober, og NVE har tatt planen til behandling.

Av brevet som blei sendt ut onsdag, går det fram at NVE framover vil prioritera ressursbruken sin slik:

1. Saksbehandling/oppfølging av prosjekt som har godkjent detaljplan/MTA og som er under bygging, for å sikra at miljøforhold blir ivaretatt i byggefasen.

2. Saksbehandling/oppfølging av prosjekt med godkjent detaljplan/MTA der bygging skal setjast i gang.

3. Saksbehandling/oppfølging av detaljplanar/MTA som alt er tatt under behandling.

4. Behandla nye søknader om godkjenning av detaljplan/MTA der nettilknyting og arealbruk er avklart.

NVE bekreftar overfor Dalane Tidende at Faurefjell vindkraftverk kjem inn under kategori 3. Dei sende MTA-planen ut på høyring onsdag. Høyringsfristen er sett til 17. januar.

Ope møte om Faure på onsdag

Onsdag i neste veke arrangerer Norsk Vind Energi ope møte på Bjerkreim samfunnshus for å Faurefjell-planane.

– Me sende onsdag eit brev til grunneigarar og naboar der me informerer om høyringsfristen og inviterer til eit ope møte på Bjerkreim samfunnshus komande onsdag. På møtet vil me presentera utbyggingsløysinga slik ho nå er framlagt i dokumenta som er på høyring, seier Per Ove Skorpen.

I Noreg er det gitt godt og vel 90 konsesjonar til vindkraftanlegg på land. Desse tilsvarer cirka 22 TWh. Per tredje kvartal i 2019 var 6,7 TWh sett i drift, og 7,3 TWh var under bygging. Fleire av anlegga med gyldig konsesjon er planlagt realisert, herunder altså Faurefjellet vindkraftverk.

Artikkeltags