En mann fra Jæren hadde ikke kroppen fri for alkohol da han ved 09.15-tiden søndag 18. september i år ble tatt for promillekjøring i Sokndalsveien, på Sokndal-siden av fylkesveien.

Blodprøve tatt av ham samme dag ca. kl. 10 viste en promille på 0,95.

Siktede møtte i retten og avga en uforbeholden tilståelse. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har kjørt bil i ruspåvirket tilstand som beskrevet i siktelsen, og at han i alle fall har handlet uaktsomt.

Siktede samtykket i tilståelsesdom.

Dømt tidligere

Mannen ble i 1982 dømt til betinget fengsel og bot for en annen type straffbart forhold, og han ble ilagt forelegg i 1997 og 2009 for brudd på veitrafikkloven. Retten kan ikke se at de tidligere straffene har betydning for straffeutmålingen i denne saken, går det det fram av dommen.

Siktede dømmes for kjøring såkalt «dagen derpå», med en promille i blodet på 0,95 ca. 45 minutter etter at kjøringen ble avsluttet. Han kjørte en strekning på ca. 4 km en søndag morgen. Det var lite annen trafikk.

Det skal også utmåles en ubetinget bot. Denne skal ifølge forarbeidene normalt fastsettes til 1,5 ganger brutto månedslønn, men likevel være tilpasset lovovertrederens personlige økonomi. Bare unntaksvis skal boten settes under kr 10.000, forklares det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

Formue

Siktede er pensjonist og hadde i 2021 en gjennomsnittlig inntekt pr. måned på ca. kr 35.150 brutto, som ville gitt en bot på kr 50.000.

Siktede hadde i 2021 imidlertid også en brutto formue på ca. kr 8.518.900. Formuen besto av et bankinnskudd på kr 203.000, aksjer til kr 7.360.000 etter verdsettingsrabatt og bil og bolig for til sammen kr 955.000 i ligningsverdi.

Retten legger til grunn at den reelle verdien av formuen er høyere. Siktede har forklart at investeringen i aksjer stammer fra at han for noen år siden solgte næringsvirksomheten sin.

For dårlig opplyst

Retten mener at saken burde vært bedre opplyst med hensyn til hvordan siktedes inntekts- og formuesforhold har variert over tid. Denne tvilen må komme siktede til gode. Slik aksjemarkedene har utviklet seg i 2022, blant annet som følge av krigen i Ukraina, ser ikke retten bort fra at aksjeverdien, og derved siktedes inntekt og formue, er redusert i forhold til 2022.

Retten mener likevel at en bot på kr 200 000, subsidiært fengsel i 15 dager, som påtalemyndigheten har foreslått, ikke er for høyt. Boten fastsettes som foreslått.

Mannen dømmes dermed til fengsel i 18 dager. Straffen gjøres betinget i sin helhet med en prøvetid på 2 år. Han dømmes videre til en bot på kr 200.000