Bjerkreimlista har programfesta at eigedomskatten på bustadar skal fasast ut i komande kommunestyreperiode.

Me meiner at denne skatten er eit hinder for at folk vil byggje/kjøpe hus og flytte til kommunen vår.

Me ynskjer vekst. Me ynskjer fleire innbyggjarar til kommunen og me ynskjer at fleire barn skal fylle opp barnehagane og skulane våre. Då må me leggje til rette for det.

Dei kommunale avgiftene på vatn, renovasjon og kloakk er høge i Bjerkreim.

Desse avgiftene skal vere til sjølvkost og kan difor vanskeleg reduserast. Høge straumprisar, høge rentekostnadar og prisstigning på mat mm er utgifter som merkast godt på familieøkonomien, spesielt for barnefamiliane. Me kan gi støtte til desse ved å fjerne eigedomskatten.

Familiar med fleire barn treng større hus og dermed får dei meir eigedomskatt å betale.

Ved å gradvis fjerne eigedomskatten gjennom kommunestyreperioden, gir me også innbyggjarane noko tilbake av vindkraftpengane som kommunen tek inn.

Bjerkreimlista vil arbeide for at eit fleirtal i kommunestyret vil fjerne eigedomskatten på bustadar.