Spørsmålet kan stilles fordi det noen ganger virker som om KrF i debatten inntar posisjoner til fordel for deponi i Rekefjord.

Politikk er som oftest basert på ideologi. De fleste politikere styres av et ønske om å gjøre livet for enkeltmennesket bedre med alt hva dette innebærer. Andre politikere ønsker å gjøre samfunnet, klima og naturen bedre. Noen få har egoistiske motiver.

I alle de tre verdensreligionene; jødedom, kristendom og islam, er det påbud om å ta vare på «jorden», naturen og alt levende. Dette kalles forvalteransvaret. Forvalteransvaret som «Gud» har gitt mennesket, mener disse religionene, gir et særskilt ansvar for å beskytte naturen.

Etiske lover og regler

Kristelig Folkepartis politikk er basert på tydelige etiske lover og regler. Forvalteransvaret er en viktig del av KrF’ politikk.

Det kan se ut som om KrF-politikerne i Sokndal nedprioriterer forvalteransvaret. I debatten kan de ofte oppfattes som om de går inn for å etablere et deponi for avfall i Rekefjord. Da er det viktig å stille spørsmålet: Hvorfor?

Hvorfor prioriteres ikke naturen? Hvorfor prioriteres ikke leveforholdene for menneskene i Rekefjord og Sokndal?

Det slår meg derfor som pussig at KrF med «gudgitte» retningslinjer knyttet til å ivareta Jorden med alt liv kan argumentere for at det kan etableres et avfallsdeponi i Rekefjord. Dette er uavhengig av hva avfallet kalles. Om det er farlig avfall, ordinært avfall eller bare søppel.

Påfallende

Det mest påfallende er at tidligere KrF-ordfører Trond Arne Pedersen tilsynelatende har glemt forvalteransvaret og i stedet for demonstrerer en klar interesse for å få etablert et avfallsdeponi i Rekefjord. Dette er i motsetning til hva han argumenterte for da han var ordfører! Den gang var han sterk motstander av deponi. Nå argumenterer han helt annerledes. Det samme gjør de folkevalgte fra KrF. Det er «utrede, vente og se. Reise på tur. osv.»

Hva kan ha påvirket dem til å innta disse standpunktet?

Et spesielt sjakktrekk fra tidligere ordfører (KrF) Trond Arne Pedersens side vekker forundring og gir grunnlag for å stille kritiske spørsmål. Pedersen er leder av valgkomiteen i Sokndal KrF. Dette isolert er ingen grunn til kommentar. En kommentar er det imidlertid nødvendig å knytte til et av de personvalg komiteen har kommet frem til. På KrFs liste til kommunevalget velger Pedersen å sette inn Solveig Rek Olsen, som er sentral i ledelsen i Rekefjord Stone AS. Hun er på samme måte som ordføreren kumulert.

– Får en talerstol

Når hun er plassert som nr. 2 på samme liste som Andersen Sayed, en av de dyktigste ordførere Sokndal har hatt på lang tid, vil den «drahjelp» ordfører Andersen Sayed gir sikre henne plass i kommunestyret! Kommunestyret gir henne da en talerstol som kan brukes til å fremme RSAs saker knyttet til deponi. Dette valget av kandidat er, forsiktig formulert, litt merkelig gitt alle de saker Sokndal kommune skal behandle knyttet til RSA og deponi!

Moral er etterlevelse av etikk, lover og regler. KrF sentralt er oppmerksom på dette. De skriver i sin veileder: «Bevissthet omkring representasjon og roller henger også̊ sammen med habilitet og integritet. En skal etterstrebe å ikke komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom offentlige interesser og personlige interesser. Alle tilbud fra tredjepart som kan være egnet til å påvirke partirepresentanters dømmekraft eller undergrave tilliten til uhildet behandling, eller skape grunnlag for mistanke om korrupsjon eller korrupsjonsliknende handlinger, skal avvises. Dette er svært viktig for å ivareta den enkeltes integritet i politiske saker og partiets troverdighet.»

Helt annerledes

De standpunkt KrF i Sokndal ofte inntar i «deponisaken», og argumenterer for, er helt annerledes enn det de fleste andre partier i Sokndal går inn for. Dette gir en legitim grunn til å spørre. Hvorfor?

Det kan synes som om at et så viktig argument som forvalteransvaret er glemt av KrFs representanter i Sokndal. Dette gir en ekstra grunn til å stille det noen kan oppfatte som ubehagelige spørsmål.

Spørsmålet frister til å sitere salige Shakespeare som sier: «Something is rotten in the state of Denmark».