Vedtaket i mandagens møte var enstemmig. I forkant av behandlingen var politikerne på befaring ved brua og fikk informasjon fra prosjektlederen i Statens vegvesen, Geir Strømstad.

Fristen for å uttale seg om forslaget er satt til 5. mai. Går alt som det skal, vil detaljreguleringen bli endelig vedtatt av kommunestyret i juni.

Planforslaget er tilgjengelig på kommunens veiledningstorg i Lerviksgården, i tillegg til på nett. Det inviteres også til såkalt åpen kontordag.

Det er Multiconsult som har utarbeidet forslaget på vegne av Vegvesenet. Målet med planarbeidet er, ifølge dokumentene som nå er lagt ut på høring, "å gi bedre framkommelighet til Eigerøy, særlig for tungtrafikk". Videre har prosjektet som mål å øke andelen syklende og gående over brua og bedre trafikksikkerheten for alle brukergrupper.

Kjørebanen på den nye brua skal bli sju meter brei. I tillegg skal det bygges 2,5 meter brei sykkelvei med et fortau på 1,5 meter. Det skal etableres ny rundkjøring på Eigerøy-sida, og T-krysset mellom Eigerøyveien og Gamle Eigerøyveien må flyttes.

Investeringene i nye Eigerøy bru ligger inne i den første seksårsperioden av Nasjonal transportplan. Det er anslått at prosjektet vil koste 337 millioner kroner.

Den nye brua skal bygges sør for den eksisterende, går det fram av forslaget til reguleringsplan. Dette er i tråd med konklusjonen i forprosjektet som ble gjennomført i 2019. Den foreslåtte gang- og sykkelveien, med fortau, skal ligge på sørsida av brua. Også det er i tråd med konkusjonen i forprosjektet. Det samme gjelder krysstyper og plassering. På Eigerøy-sida er ny rundkjøring en forutsetning, mens på landsida skal det være T-kryss.