Formannskapet i Sokndal samles i slutten av november for blant annet å ta stilling til behovet for et bedre kommunalt fritidstilbud i regi av kommunen.

I handlingsplan for folkehelse 2022, og kommuneplanens samfunnsdel 2023–2033 er det vedtatt at behovet for et kommunalt fritidstilbud i Sokndal kommune skal utredes. Gjennom 2022 har en arbeidsgruppe jobbet med denne utredningen.

Ungdomsrådet har vært representert i utvalget som har sett på saken, og de unges representanter uttaler at et kommunalt fritidstilbud vil kunne fungere som en møteplass der ungdommer kan treffes på tvers av politisk og religiøs tilhørighet.

Bygge bro

– Det vil kunne bidra positivt til å bygge bro mellom ulike grupperinger og miljøer. Videre vil et kommunalt tilbud kunne være et godt alternativ for de som ikke har funnet sin plass i etablerte tilbud innen idrett og menighet, heter det i vurderingen fra ungdomsrådet.

I den såkalte Folkehelseprofilen 2022 kommer det frem følgende funn om ungdommene i Sokndal:

  • Andelen 17-åringer som trener sjeldnere enn ukentlig er høyere i Sokndal enn snittet for fylket og landet
  • Andelen ungdom som har mer enn 4 timer skjermtid pr. dag er høyere i Sokndal enn snittet for fylket og landet
  • Andelen 17-åringer med overvekt og fedme er høyere i Sokndal enn snittet for fylket og landet
  • Andelen ungdom som oppgir et de er med i en fritidsorganisasjon er lavere for Sokndal enn snittet for fylket og landet

Den nyeste utgaven av Ungdata-undersøkelsen viser at Sokndal på de fleste områder er på landsgjennomsnittet. Noen få avvik fra snittet finner man likevel:

  • Det er en lavere andel av ungdom i Sokndal som er aktive i idrettsklubb enn snittet for landet.
  • Rusbruken blant ungdom er lavere i Sokndal enn landet for øvrig.
  • 51 prosent i Sokndal oppgir at de har deltatt i en fritidsklubb/ungdomsklubb mot 26 prosent i landet samlet. Dette ble sjekket nærmere ut ettersom Sokndal kommune ikke har en fritidsklubb.
  • Representant fra ungdomsrådet forklarte at elevene i Sokndal hadde inkludert aktiviteter organisert i menigheter som fritidsklubb når de hadde svart på dette.

Møteplasser

Politikontakten i kommunen forklarer i sin uttalelse at ungdommene i Sokndal pr. i dag har uformelle samlingssteder utendørs, og da i hovedsak ved skateparken.

– Bruk av sosiale medier og mobiltelefon er sentralt i ungdommenes liv, og et samlingssted der de kan møtes innendørs, og der de har tilgang på internett ville vært positivt. Gjerne en ungdomskafé. Når møteplassene er utendørs, og på steder der få andre får med seg hva som skjer, er det høyere sannsynlighet for at ungdommene kan eksperimentere med alkohol eller andre rusmidler. Et rusfritt ungdomstilbud i egnede lokaler, der ungdommene styrer det meste selv samtidig som voksne er involvert, vil kunne bidra positivt til det forebyggende arbeidet i kommunen, mener politikontakten.

Saken skal altså opp i formannskapet i slutten av måneden, og i redegjørelsen går det fram at kommunen siden 2006 har hatt et fritidstilbud for ungdom – Nettkafeen. Dette tilbudet er organisert med eget styre sammensatt av frivillige. Sokndal kommune bidrar inn i tilbudet med kommunal ressurs til koordinering og betaling av leie for lokale.

Vært på flere besøk

– Tilbudet er organisert som en fritidsklubb med åpningstid annenhver fredag. I perioder har tilbudet vært godt besøkt, og populært blant ungdom i kommunen. Imidlertid har det vært krevende å sikre kontinuitet og struktur rundt tilbudet ettersom hovedvekten av voksenressurser har vært foreldre til elever på 8. og 9. trinn på skolen. Tilbudet var i mange år lokalisert i Sokndalshallen, mens det den siste tiden har vært forsøkt med alternativ plassering i bomberommet på Soknatun. Nåværende styre har i høst kontaktet kommunen og varslet at de vil avvikle aktiviteten, forklares det.

I saksforberedelsene har utvalget vært på besøk i tre andre kommuner: Eigersund, Flekkefjord og Hå. De tre kommunene bruker forholdsvis store midler på leie av lokaler og til å lønne ansatte, går det frem. Pingvinen i Egersund har et budsjett på 1,3 millioner kroner pr. år, inkludert husleie.

Flekkefjord kommune har en ungdomskafé lokalisert i sentrum, som et lavterskel drop in-tilbud åpent etter skoletid og fram til tidlig kveld. Her er det gamingrom og kafélokale.

Tre klubber i Hå

Hå kommune har tre fritidsklubber på henholdsvis Ogna, Varhaug og Nærbø. Klubbene skal være attraktive, trygge og inkluderende – alle klubbene har diverse aktiviteter samtidig som ungdommene har et sted som de bare kan henge sammen. Budsjettet er på cirka 1,2 millioner kroner.

– Statistikk og uttalelser fra ungdomsråd og politikontakt peker på et behov for kommunalt fritidstilbud i Sokndal. Besøk til andre kommuner viser hvordan slike tilbud kan organiseres, og hva i tilbudene som er sentralt for at tilbudene skal fungere opp mot målsetting og behov, heter det i kommunedirektørens saksframlegg.

Det forklares at det er mange gode fritidstilbud organisert gjennom lag og foreninger i kommunen. Et eventuelt kommunalt tilbud bør supplere eksisterende tilbud, og ikke konkurrere med disse.

– Fra et helse- og oppvekstfaglig perspektiv synes det klart at Sokndal kommune har behov for et kommunalt fritidstilbud til barn og unge. Tilbudet bør være et lavterskel tilbud. Det bør organiseres i egne faste lokaler. Tilbudet bør ha kommunalt ansatt, heter det i saksutredningen.

Til orientering

Kommunedirektøren foreslår at saken tas til orientering, og poengterer at det ikke er funnet rom i økonomi og handlingsplan 2023–2026 for etablering av kommunalt fritidstilbud.

– Etablering av et kommunalt fritidstilbud for ungdom i egnede lokaler vil ha en årlig kostnad på om lag kr 500.000. Da inkluderes 30 prosent kommunal stilling, leie av lokaler og driftsutgifter til aktiviteter, renhold, strøm og annet, heter det.

Det blir opp til politikerne å se om det eventuelt kan finnes penger, eller foreta omprioriteringer som kan komme unge sokndøler til gode.