Frå i dag og i fem månader framover er det i Noreg generelt forbod mot open eld i skog og utmark bortsett frå på godkjende bålplassar.

Men det betyr ikkje at det er utelukka å få spidda seg ei pølse på bål når ein er ute på tur. Reglane opnar for bruk av skjønn, men det er brannvesenet som må gi løyve til bålbrenninga, og det er alltid den som tenner opp, som er ansvarleg for brenninga.

I Bjerkreim og Eigersund, som har felles brannsjef og brannvesen, blir det rekna som at løyve til brenning er gitt når den ansvarlege for brenninga har sendt inn melding om dette via skjemaet "Melding om utendørs brenning".

Oppfordringa er at den ansvarlege for brenninga sender inn melding minst dagen før planlagt brenning slik at 110-sentralen får registrert meldinga, og unødig utrykking blir unngått.

Det blir ikkje gitt løyve til brenning etter at det er blitt mørkt fordi det frå avstand då er vanskeleg å sjå om flammane kjem frå eit bål eller ein reell brann.

Dette er brannvesenet sine råd om trygg brenning:

  • Sørg for god avstand til brennbart materiale, som bygningar og vegetasjon.
  • Ta omsyn til vêrforholda (vindstyrke, vindretning, nedbørsmengde i området).
  • Ha tilstrekkeleg med vatn tilgjengeleg i tilfelle det skulle bli behov for å sløkkja brannen.
  • Oppgjort eld må aldri forlatast før han er heilt sløkt.

Skulle det bli svært tørt, eller dersom andre forhold tilseier det, vil brannsjefen kunne innføra totalforbod mot brenning.

Blei raskt sløkt: Gras- og lyngbrann nær bustader - på same plass som i går