(Avisen Agder)

Hvis forhandlingene med foreslått kjøper ikke fører til avtale om salg, vil bystyret at man går videre til forhandlinger med de øvrige interessentene på listen som på nåværende tidspunkt er Fair Deal.

Forslaget innebærer også at rådmannen gis mandat til å utarbeide en avtale for øremerking av et overskudd fra salget av skolen til lokalmiljøet i Åna-Sira i tråd med tidligere vedtak og at avtalen skal legges frem for Sokndal kommune før signering.

– Da formannskapet behandlet saken ble det lagt til et punkt om at kjøper må opprettholde antall P-plasser på skolen til nye skoler er etablert. Aktuell kjøper opplyser at det ikke står i veien for å gå videre med kjøpet, opplyste rådmannen.

Foreslo å avslutte salget

– Vi foreslo at skolen ikke skulle selges da prisen var to millioner. Argumentet vårt er fortsatt at dette er en strategisk viktig eiendom, sa Steinar Dyrli (SV)

– Det er interessenter som vil leie bygget. Verneområdestyret, Magma Geopark, FOT og Brunbiesenteret har meldt sin interesse. I fremtiden kan det bli nasjonalpark. Da kan det bli tilført mye større ressurser og penger til besøkssenter. Vi mener derfor at Flekkefjord kommune bør gå i dialog med Sokndal og eventuelt løse ut Sokndal. Vi foreslår at salget avsluttes og at administrasjonen går i dialog med sokndal og utarbeider driftskonsept sammen med de nevnte interessenter og andre mulige interessenter.

Bystyret vedtok mot tre stemmer (SV og Rødt) å fortsette salgsprosessen.

To interessenter

Etter flere runder med forsøk på å få solgt Åna-Sira Skole har Flekkefjord kommune nå altså kommet i kontakt med to interessenter som etter befaringer og påfølgende møter viser interesse for å overta skoleeiendommen.

– Kommunen har i alt gjennomført visninger og forhandlinger med ni interessenter. Av disse ni er nå to interessenter aktuelle. Begge aktørene har vært på opptil flere visninger, de har fått tid til å utrede mulighetene, og har sendt inn vedlagte notater som utdyper deres planer for skoleeiendommen, opplyser næringssjef Han-Egill Berven i saken som ble lagt frem for formannskapet for noen uker siden.

Salget av eiendommen, slik det foreslås etter samtaler med de aktuelle kjøperne og Åna-Sira Velforening, innebærer følgende endringer i forutsetninger og vilkår:

  • Flekkefjord kommune har prøvd å selge eiendommen til høyest mulig pris, men har måttet senke prisen for å lykkes med salget. I utgangspunktet prøvde kommunen å selge eiendommen for fire millioner kroner, deretter for to millioner og foreslår nå å sette prisen til én million. Dette innebærer at velforeningen i Åna-Sira vil få mindre penger til sine planer.
  • Salgssummen vil etter fratrekk for påløpte utgifter bli overført til velforeningen som tidligere vedtatt.
  • Åna-Sira Velforening har i eget brev tonet ned betydningen av tilgang til grendehusdelen. Foreningen har andre alternativer for sine aktiviteter, og ønsker først og fremst at det skal etableres næringsvirksomhet i skolebygningene.

Rangering eller loddtrekning

Næringssjefen mener at bystyret har to valg. Det ene er en rangering av interessentene i lys av selskapenes innsendte forretningsidèer, deres gjennomføringsevne og deres betingelser for kjøp.

– Samtidig er interesentenes forretningssidéer vanskelig å rangere og gjennomføringsevnen vurderes som omtrent like god. Fair Deal AS sitt krav om kommunal regulering av området er mindre aktuelt for kommunen, og Skyland AS synes villig til å ta et større ansvar for den videre prosess. Ut fra en slik tilnærming vil det være naturlig å rangere Skyland AS som førstevalg som kjøper, mener Berven.

– Dersom det ikke er gode nok holdepunkter for å skille mellom de to interessentene, kan loddtrekning være et alternativ. Loddtrekning vurderes i utgangspunktet likevel som lite ønskelig siden det innebærer en større usikkerhet med hensyn til kommunens fremtidige rolle. Det anbefales derfor å inngå forhandlinger med Skyland AS. Hvis forhandlingene ikke fører frem så anbefales det å inngå forhandlinger med Fair Deal AS.

Skyland AS

Skyland AS, ved Jørgen Pettersen fra Kristiansand, har bygget seg opp på import av trampoliner og hoppeslått, og har etablert trampolinesentre i Kristiansand, på Klepp og i Arendal. Disse er godt besøkt og Skyland utvider virksomheten til andre deler av landet. Skyland sentrene hadde 150.000 besøkende i 2019 og regner med 200.000 besøkende i 2021-2022.

Skyland AS ønsker å bygge opp et turistanlegg med overnatting og fellesarealer ved skolen. De vurderer å etablere bobilcamp på parkeringen fra sommeren av, og vurderer konsepter for aktiv ferie i sommersesongen med Brufjellturismen som primærmarked. De vil satse på aktiviteter som kurs, konferanse og teambuilding utenom høysesongen. Det kan være aktuelt med matlaging og servering.

De er usikre på hvor mange arbeidsplasser dette kan gi på sikt, men regner med et årssnitt på mellom 1- 5 faste arbeidsplasser knyttet til anlegget. I tillegg gir leveranser fra andre lokale bedrifter økt aktivitet i områdets.

Gymsalen vil være tilgjengelig for leie til lokale arrangementer så lenge den ikke bygges om til andre formål.

Fair Deal AS

Fair Deal AS inngår i en gruppe av selskaper som er eid av Tom Albrigtsen og Jan-Erik Groos. Selskapene har hovedkontor i Grimstad hvor gruppen driver med blant annet import, salg og eiendomsutvikling.

Eierne bak gruppen etablerte seg i utgangspunktet som konsulenter og bedriftsrådgivere, og spesialiserte seg innen virksomhetsutvikling, omstilling og internasjonal handel. Eiergruppen står blant annet bak en av Norges største garasjeportleverandør Eurodoor, Fair Deal tribuneservice som leverer teleskopløsninger for sitteplasser i kultur- og idrettshaller, og møbelleverandøren møblene.no.

Fair Deal AS ønsker å bygge om bygningsmassen til utleieleiligheter i forskjellige formater med sikte på å dekke Brufjellmarkedet samt sykkel- og biltrafikken langs Nordsjøvegen. I deler av bygget vurderer de å montere såkalte capsule beds. Dette er små asiatiske, lukkede sovealkover som kan stables i høyden slik at arealene utnyttes bedre. Løsningen, som er lite kapitalkrevende pr. seng, gjør dem i stand til å tilby overnatting for tilreisende for svært lave priser i tillegg til ordinære leiligheter og rom.

De fremholder at de ved å montere slike enheter vil være først i Norge med denne løsningen som er vanlig i store deler av Asia. De vil i tillegg tilrettelegge fellesarealer med plass til matlaging og andre servicetilbud. De satser på å samarbeide med lokalbefolkningen og lokalt næringsliv for å drive konseptet, og for å tilby aktivitetstilbud utenom turistsesongen. For å oppnå lønnsomhet fremholder de at anlegget må ha lav bemanning for å bli lønnsom, men regner med 1-5 ansatte for å drifte stedet i tillegg til samarbeidet med lokale aktører.

Gymsalen vil være tilgjengelig for leie til lokale arrangementer så lenge den ikke bygges om til andre formål.