(Jærbladet)

No har det regionale helseføretaket Helse Vest sendt brev til NHO og næringslivet på Vestlandet med spørsmål om dei kan bidra med smittevernutstyr.

– No ber me alle bransjar og verksemder bidra i det felles samfunnsansvaret me har. Me treng all hjelp og innsats me kan få frå næringslivet, seier Hilde Christiansen, direktør for medarbeidar, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF i ei pressemelding.

- Halda medarbeidarane friske

Mellom utstyret som trengst er andedrettsvern, vernebriller, hanskar, munnbind, visir og beskyttande dressar og beskyttande frakkar.

Eit koronautbrot krev langt meir smittevernutstyr i sjukehusa enn i ein normalsituasjon. På same tid har det vore vanskeleg å få tak i utstyr som normalt blir produsert i Kina og utstyr blir også, av ulike grunnar, levert seint.

– Me treng smittevernutstyr til medarbeidarane i sjukehusa for å halda alle friske, slik at dei kan bidra i behandlinga av pasientane som treng det. Vi førebur no omfattande beredskapstiltak. Medarbeidarar, leiarar, tillitsvalde og vernetenesta imponerer i denne innsatsen, seier Christiansen i pressemeldinga.

– Er godt i gang

Helse Vest understrekar at innsatsen for å skaffa utstyr framover er allereie godt i gang.

– Dei regionale helseføretaka samarbeider om utstyr. Det er også god dialog med Helsedirektoratet og myndigheitene i dette arbeidet. Regionane samarbeider om lager, og det er sett ned ei gruppe for dette nasjonalt. Slik sikrar ein ha oversikt over lager, koordinering slik at det utstyret som er tilgjengeleg brukast på best mogleg måte og at alle sjukehusa i Noreg har lik tilgang på utstyr, heiter det i pressemeldinga.