De ansatte ble informert om saken tirsdag, mens foreldre og foresatte var invitert til et ekstraordinært møte i Brunnmyra på Hellvik onsdag kveld. Kommunalsjefen for kultur og oppvekst, Jan Harald Forsmo, orienterte der om kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan.

– I dag er det tre ungdomsskoler i Eigersund. Vi ønsker nå å flytte elevene på Hellvik til Lagård ungdomsskole. Forslaget gir en økonomisk besparelse på tre-fire millioner kroner, men det som er svært viktig for oss å få fram, er de faglige, administrative og sosiale begrunnelsene for å gjøre dette. Selv om det er gode lærere på Hellvik i dag, mener vi det er viktig å få to robuste ungdomsskoler i Eigersund i stedet for tre, sier Forsmo til Dalane Tidende.

Når det gjelder det faglige, viser han til at det kan være utfordrende for enkeltelever i små klasser å finne noen som de «matcher» med.

– Som elev trenger man noen å samarbeide med som er på noenlunde samme faglige nivå. Det gjelder både elever som er faglig sterke, og de som har utfordringer. I små klasser kan det også være vanskelig å få til gode diskusjoner, spesielt i de muntlige fagene. Man får ikke nok bredde i meningsutvekslingen, argumenterer kommunalsjefen for kultur og oppvekst.

Støtter seg til forskning

På Hellvik er snittet nå 12 elever i klassene på ungdomstrinnet. Totalt har det vært 30 til 35 ungdomsskoleelever de siste åra.

– Inneværende skoleår varierer elevtallet fra åtte til 18 elever i klassene, opplyser Forsmo.

– Hva med de lavere trinnene, er klassene like små der?

– Det varierer litt, svarer kommunalsjefen.

Han poengterer at en klassestørrelse på under 17 elever ofte gir utfordringen med sosialiseringen mellom elevene.

– Det viser også forskning. Statistisk blir utvalget for lite til at noen finner noen de passer sammen med, for å si det enkelt. Om man har noen man er på bølgelengde med, er avgjørende for om man opplever skolemiljøet som trygt og godt. Vi har sett både på Hellvik og Helleland at små klasser har gjort det vanskelig for enkeltelever å finne noen de kan være sammen med. De siste åra har vi hatt flere elever som har søkt seg fra Hellvik til Lagård, med begrunnelse i nettopp det sosiale. Så skal det samtidig sies at det også er elever som har gått andre veien. Bildet er nyansert, men fasiten er at det er flere som søker seg bort enn til Hellvik, argumenterer Jan Harald Forsmo.

Han viser til elevundersøkelsen på Hellvik, der han mener at resultatene også støtter opp om kommunens begrunnelser i saken.

Demografien skaper problemer

Ved å flytte elevene til Lagård kan cirka fire lærerstillinger spares inn. Det tilsvarer et sted mellom 3 og 4 millioner kroner i året.

– I tillegg blir det litt konsekvenser for assistenter og miljøarbeidere, så den totale summen kan nærme seg fire millioner kroner. Det har vi ikke helt eksakt regnet på, og det er også flere ting vi må se på innenfor kultur og oppvekst, signaliserer Forsmo.

Han viser til at utviklingen i demografi gir utfordringer for kommunen.

– Vi får stadig flere eldre, samtidig som det blir født færre barn. Det gjelder ikke nødvendigvis på Hellvik, for der har det vært litt vekst i elevtallet, men vi trenger likevel å gjøre noe med utfordringen, mener kommunalsjefen.

Han er også opptatt av å kunne tilby to fremmedspråk til elevene. Muligheten for det øker ved en overflytting til Lagård.

– Valgfag er også en del av læreplanen. Det er større muligheter for å kunne tilby elevene flere valg hvis de går til Lagård. Et annet argument er den profesjonsfaglige utviklingen til lærerne og kvaliteten på undervisningen. Selv om ikke lærerne sitter helt alene med sitt fag på Hellvik, er det et helt annet profesjonsfaglig arbeid på Lagård. Der er det flere som kan samarbeide om for eksempel matematikk, norsk, og så videre. På den måten får man utviklet undervisningen, slik at den blir enda bedre for elevene, påpeker Jan Harald Forsmo.

Skal sørge for en god overgang

Han viser dessuten til nye lovkrav til utdanning.

– Lærerne som nå kommer fra lærerskolen, har færre fag, men mer kompetanse i de fagene de har. Som kommune blir vi også målt på hvordan det står til med utdannelsen til lærerne.

– Er det plass til Hellvik-elevene på Lagård?

– Ja, de kan gå rett inn i eksisterende klasser. Hvordan det skal organiseres, må skolen se nærmere på. Vi må ha en god dialog om det. Det er snakk om fra neste skoleår, så hvis dette blir vedtatt, har vi ganske god tid på oss.

– Så det blir ikke veldig trangt på skolen?

– Nei, det er egentlig god plass de neste 10 åra. Fødselstallene går dessuten ned nå i Eigersund. Det er færre barn i barnehagene og færre som begynner på skolen, svarer Forsmo.

Har gode erfaringer fra Helleland

– Hva er alternativene til denne besparelsen på 3,2 millioner kroner innenfor kultur og oppvekst sitt område?

– Det er flere ting som har vært diskutert, uten at jeg kan si så mye mer om det nå. Dette var det mest innlysende alternativet, særlig når vi ikke er bekymret for at kvaliteten på undervisningen skal gå ned, heller tvert imot. Uansett vil det bli gjennomganger på flere områder av struktur og videre organisering. Ser vi på Kostra-tallene for Eigersund, har vi en dyrere skole enn sammenlignbare kommuner, poengterer kommunalsjefen.

– Ungdomstrinnet på Helleland skole ble nedlagt i 2011. Hvilke erfaringer har kommunen fra den prosessen?

– Gode erfaringer, både sosialt og faglig. Vi har ikke hørt noe annet enn at det har gått veldig, veldig bra. Jeg har selv erfaring med en tilsvarende prosess fra da jeg var skolesjef i Klepp kommune. Også der var det bare godlyd å høre fra elevene. Det er viktig å få treffe nye mennesker og utvide horisonten sin, mener Forsmo.

Forberedt på protester

Han er likevel forberedt på at reaksjonene kan bli skarpe på Hellvik.

– Ja, det er klart. Men jeg er opptatt av at vi skal møte både de ansatte og bygda på en god måte. Det er blant annet derfor vi har tatt initiativ til foreldremøtet onsdag kveld, så vi kan få presentert begrunnelsene våre og svare på spørsmål. Jeg er opptatt av Hellvik. Det er ei god bygd å bo i, med et stort engasjement. Vi ønsker at det skal være vekst. Jeg kan også forsikre at det ikke er aktuelt å forslå at alle elevene skal flyttes. Det er kun snakk om ungdomstrinnet, og hvis det blir vedtatt, skal vi sørge for en god overgang, understreker Jan Harald Forsmo.

Kommunestyret skal gjøre det endelige vedtaket i saken 19. desember. Kommunedirektør Siri A. Meling presenterer hele sitt forslag til budsjett og økonomiplan torsdag kveld.

På Helleland var det store protester da ungdomstrinnet ble nedlagt i 2011. Hellvik skole, som er en 1-10-skole, har ifølge egen nettside cirka 122 elever og totalt cirka 30 ansatte.