Alle gode ting er ikke tre for butikkene i Egersund sentrum. I 2019 og 2021 ga Statsforvalteren i Rogaland dispensasjon til søndagsåpne butikker fra klokken 12 under Julebyen i Egersund. Da skulle en gjerne tro at det var en formalitet å behandle årets søknad om dispensasjon? Nei da, ikke i det hele tatt. Noe må ha skjedd, for nå er det helt uaktuelt for den byråkratiske maskinen å si ja til det samme de var positive til i 2019 og 2021. Men klokken 14 er fortsatt greit.

Det er svært forståelig at sentrumsbutikkene ønsker å være en del av Julebyen-moro og den suksessen arrangementet er for byen. Det kommer busslaster til byen, togene fra Go Ahead er fulle av julebyentilreisende og alle hjerter gleder seg til flotte dager i Egersund – inkludert to søndager. Men dessverre må vi enda en gang konkludere med at statlige myndigheter bremser moroa for noen.

Forklaringen på at det i år er gitt nei til søknaden om utvidet søndagsåpent, er at en har endret praksis på dette området. Kommunen søkte om at butikkene skulle få ha åpent fra klokka 12.00 til 18.00 de to søndagene i julebyhelgene, det vil si 4. og 11. desember. Ifølge paragraf 5 i helligdagsfredloven må det foreligge «særlige grunner» dersom det skal gis dispensasjon til søndagsåpent utover tidsrommet 14.00 til 20.00.

Vi er kanskje litt tungnemme, men har store problemer med å se forskjellen: Butikkene kan ha åpent fra 14 til 20, men ikke fra klokken 12. Hva er problemet med de to timene mellom 12 og 14? I statsforvalterens egen oppramsing over «særlige grunner» til utvidet åpningstid nevnes gjentagende hendelser, handelens dag og andre ting som kan trekke folk til et sted. Vi kan ikke forstå annet enn at Julebyen og butikkene i sentrum overoppfyller alt som er av krav til dispensasjon. Her er statens forlengede arm på villspor.

«Selv om Julebyen-arrangementet i utgangspunktet nok faller innenfor den type hendelser som det pekes på i forarbeidene, har lovgiver her tatt eksplisitt stilling til ikke bare hvilke søndager det er tillatt å holde åpent før jul, men også i hvilket tidsrom på dagen butikkene kan holde åpent, og at det derfor må foreligge en «særlig grunn» for å dispensere fra åpningstidene angitt i loven,» forklares det.

Statsforvalteren finner ikke å tillegge dette avgjørende vekt, da løsningen som er valgt i loven er basert på en avveining av ulike hensyn, både allmennhetens interesse i søndagsfred, hensynet til arbeidstakerne og forbrukernes interesse i at butikkene skal holde søndagsåpent før jul. Dersom man tillater åpningstider utover kl. 14–20 på søndagene før jul vil dette også kunne gi en uønsket presedensvirkning, der flere næringsdrivende vil ønske utvidede åpningstider før jul, mener statsforvalteren.

Egersund kommune må selvsagt klage på vedtaket, og håpe på positivt svar neste år.

Men i mellomtiden: Gi oss styrke til å motstå slikt byråkratisk tullball!