Norge trenger å styrke kraftbalansen for framtiden. Dette kan gjøres på to måter: Ved å bruke den kraften vi allerede har, mer effektivt, og ved å bygge ut mer. Vi tror begge deler er nødvendig.

Landbasert vindkraft er den billigste og raskest tilgjengelige fornybare kraftproduksjonen. Moifjellet i Bjerkreim kommune er godt egnet for å utnytte vinden til fornybar kraftproduksjon. Vi ber nå om muligheten til å utrede et prosjekt som kommunen på et senere tidspunkt kan bestemme om de vil si nei til.

Over 20 års vindkrafterfaring

Statkraft har utviklet og bygget ut landbasert vindkraft i mer enn 20 år. Gjennom mange år med utvikling, utbygging og drift har vi et solid kompetansegrunnlag som legges til grunn for nye prosjekter. Statkraft er 100 prosent eid av den norske staten, og har et langsiktig perspektiv på investeringer og drift av våre kraftverk. Vi er den største investoren i vindkraft i Norge med anlegg i kommunene Smøla, Hitra, Orkland, Heim, Ørland, Åfjord og Lebesby. Vi ønsker å legge Bjerkreim kommune til denne listen.

Moifjellet er et område med svært gode vindressurser og godt tilrettelagt infrastruktur. Planområdet ligger vest for E39 i et område hvor det allerede er bygget flere vindkraftanlegg. Statkraft har inngått avtaler med alle relevante grunneiere og fått deres tillatelse til å gå videre i planarbeidet om en eventuell utbygging og drift av et vindkraftverk på Moifjellet.

38 millioner i kommunekassa

Et vindkraftverk vil gi et betydelig bidrag til kraftproduksjonen i regionen og sikre grunnlaget for ny industri og nye arbeidsplasser. Moifjellet vindkraftverk kan få en årlig produksjon på rundt 850 GWh, som tilsvarer strøm til cirka 50.000 husholdninger. Med dette bidrar et nytt vindkraftverk på Moifjellet med mer kraft og lavere priser.

Bjerkreim kommune har allerede satt av flere områder for å bidra til å dekke et stort behov i samfunnet, som også har gitt lokal verdiskaping. Hvis det skal settes av flere områder til å dekke kraftbehovet, så er det viktig at utbyggingen gir ytterligere verdiskaping lokalt. Dette vil Statkraft også sikre for Moifjellet, i tråd med våre verdier. Med en antatt produksjon på 850 GWh vil vindkraftverket kunne bidra med om lag 38 millioner kroner i året. I tillegg vil vindkraftverket bidra med arbeidsplasser og legge til rette for næringsutvikling.

På lag med lokalsamfunnet

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som står for konsesjonsbehandlingen av vindkraft basert på en grundig og helhetlig vurdering, som også inkluderer alle innspill. Med dagens konsesjonsregler vil konsesjonsbehandlingen starte med at kommunen samtykker til at NVE kan ta melding med forslag til konsekvensutredningsprogram til behandling. Kommunen, grunneiere, naboer og andre interessenter vil få mulighet til å gi innspill til NVE både om temaer som bør utredes, og til konsesjonssøknaden.

Konsesjonsprosessen for vindkraft på land er i endring, og det er foreslått endringer i plan- og bygningsloven og energiloven for å styrke kommunens rolle i planleggingen av ny vindkraft. Både i dagens konsesjonsprosess og i ny foreslått konsesjonsprosess er det tydeliggjort at kommunens syn i vindkraftsaker vil ha avgjørende betydning. I tillegg til kommunens mulighet til å gi sitt syn på en eventuell konsesjonssøknad, skal kommunen også gjennomføre en planprosess der kommunen bestemmer om området skal settes av til vindkraft eller ikke. Statkraft har lagt frem et alternativ hvor konsesjonssøknaden ikke vil bli innsendt før kommunen har fattet et positivt planvedtak.

Det er viktig for Statkraft å arbeide på lag med kommuner og lokalsamfunn når vi gjennomfører våre prosjekter. Vi ber nå om støtte fra kommunen til å utrede alle sider av prosjektet for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag. Statkraft har dette året hatt dialog med de fleste naboene, deltatt både på gruppemøter, formannskapsmøte, ungdomsråd og holdt åpent informasjonsmøte. Vi har fått veldig mange gode innspill og spørsmål om temaer som vi håper å kunne få utredet nærmere.

Vi ser fram til en god dialog i fortsettelsen hvis kommunestyret samtykker til dette.