Karl Gjedrem kunngjorde i sommar at han hadde ambisjonar om å få med seg nok folk til å stilla ei tverrpolitisk bygdeliste til neste års kommuneval i Bjerkreim, Bjerkreim-lista. Gjedrem har vore partilaus sidan han melde seg ut av Arbeidarpartiet før valet i 2019.

Nå er endå ei bygdeliste på gang. Dei som er engasjert i dét arbeidet, er ikkje partilause, dei er Venstre-folk. Tore Malmei er Venstre sin einaste faste representant i det sitjande kommunestyret i Bjerkreim. Aslaug Undheim er vararepresentant. Ho er i tillegg foreslått på sjetteplass på fylkestingslista til partiet.

Undheim forklarer:

– Det er ikkje endeleg bestemt at det ikkje blir ei liste for Bjerkreim Venstre også for neste kommunestyreperiode. Men me arbeider med at det kan bli ei ny partipolitisk uavhengig liste, og lykkast me med det, vil ikkje Venstre ha liste ved kommunevalet i 2023. Men det vil framleis vera eit lokallag for Venstre i Bjerkreim, og dette lokallaget vil også ha eit eige styre.

Misfornøgde med dei fleste, takknemlege for Malmei

– Kvifor ei ny liste?

– Bakgrunnen for dette initiativet er at fleire enkeltpersonar i kommunen har uttrykt at dei er skuffa og misfornøgde med det politiske arbeidet i kommunestyret i denne perioden. Samtidig seier dei at dei er takknemlege for at Tore Malmei har vore så klar og tydeleg i behandlinga av viktige saker, blant anna vindkraftsaker, E39 og Hetlandsskogen, seier Aslaug Undheim.

Ho viser òg til at Venstre har fått honnør for å vera lydhøyre overfor innbyggjarane.

– Fleire har merkt seg at Venstre har prøvt å ha kontakt med og lytta til innbyggjarar i kommunen, blant anna gjennom opne gruppemøte, mens dei har opplevd at "deira folkevalde" i liten grad har villa lytta til dei som sakene har konsekvensar for, seier Undheim til Dalane Tidende.

Uspiselege Venstre-saker

Oppfordringar om å etablera ei ny liste har det òg kome, for partiet Venstre slit nok med å finna klangbotn i Bjerkreim for den nasjonale politikken sin.

– Det har blitt antyda at det truleg ville vera lettare å få fleire til å stå på ei partipolitisk uavhengig liste, og at det også ville kunna føra til fleire stemmer. Fleire har gitt uttrykk for at Venstre sine nasjonale satsingar er øydeleggjande for lokalpartiet si gjennomslagskraft i Bjerkreim. Pelsdyrsaka, rovdyrpolitikken, svak landbruks- og distriktspolitikk og for stor grad av EU-tilpassing er nemnde som eksempel på dette. Ut frå slike signal har Tore Malmei lufta ideen om ei partipolitisk uavhengig liste for fleire av dei som har stått på Bjerkreim Venstre si liste i inneverande kommunestyreperiode. Dette arbeidet er altså nå i gang, stadfestar Aslaug Undheim.

Ikkje ferdig med Faure og E39

– Viss den nye lista blir ein realitet, kva saker vil de profilera dykk på og arbeida for?

– Me er ikkje ferdige med den delen av arbeidet, men me vil stå fast på at det ikkje må bli gitt dispensasjon for vindturbinar på Faurefjell, og me er skeptiske til at E39 for tida er planlagt så tett på Vikeså sentrum. Vidare ønskjer me at nye stillingar i kommunen i første rekke skal koma tett på innbyggjarar som treng det. For eksempel vil me arbeida for at dei som bur på omsorgssenteret, og elevane i skulen skal ha gode tilbod, og at det på desse plassane framleis skal vera godt kvalifiserte tilsette, svarer Aslaug Undheim.

– Vil du sjølv vera kandidat på ei eventuell partipolitisk uavhengig liste i Bjerkreim, og dermed stå på to ulike lister til fylkestings- og kommunevalet?

– Eg har sagt ja til nominasjonskomiteen til å stilla på lista til Rogaland Venstre. Eg orienterte då også om at det kunne bli slik at eg sa ja til å stå på ei partipolitisk uavhengig liste i Bjerkreim dersom det ikkje blir ei eiga liste for Bjerkreim Venstre.

Forskjellige lister, same kampsaker

– Karl Gjedrem si bygdeliste er for ein stor del eit resultat av den politiske prosessen rundt E39-saka, og kampen mot vindmøller på Faurefjell er ei anna viktig sak for Bjerkreim-lista. Gode tenester innan skule og pleie og omsorg er det neppe heller tvil om at den pensjonerte skulemannen er opptatt av. Viss to grupperingar i bygda stiller liste med kandidatar som vil arbeida for dei same sakene, vil ikkje sjansane for å bli representert i kommunestyret då bli mindre for begge?

– Jau, det er sjølvsagt ein risiko for det, svarer Aslaug Undheim.

Ho kan uansett opplysa at arbeidet med å samla kandidatar til hennar og Tore Malmei si bygdeliste er godt i gang, men ikkje ferdig.

– Målet er å få med representantar frå heile Bjerkreim kommune, og me ønskjer breidde i erfaring, yrkesbakgrunn og alder. Her gjenstår det ennå litt arbeid, avsluttar Aslaug Undheim.