Ein kan lesa i Dalane Tidende at Bjerkreim Næringsforening og fleirtalet i kommunestyret vil ha påkjøringskryss for ny E39 midt i Vikeså sentrum. I Dalane Tidende 9. mai skriv Bente Gro M. Slettebø at Bjerkreim kommune har mest igjen for eit ”kortast mogleg strekk og eit kryss som det eksisterande næringslivet kan ha nytte av”. Og i DT 18. mai skriv Øyvind Søyland og Knut Vassbø at det nye krysset vil styrka Vikeså sentrum som knutepunkt. Knutepunkt for kva?

Politikarane i Bjerkreim kan ikkje snakka nok om kor viktig dette påkjøringskrysset er for næringslivet i Bjerkreim, men det er ei næring som ser ut til å bli gløymt av politikarane: landbruket! Det er 181 gardsbruk i drift i Bjerkreim kommune. Desse landbruksbedriftene er ikkje bare ein arbeidsplass i seg sjølv, men lagar også eit grunnlag for andre stillingar knytt til landbruket i kommunen – ikkje minst innan handel. Dette er arbeidsplassar me har! Arbeidsplassane Slettebø og Søyland/Vassbø skriv om i sine innlegg, er arbeidsplassar me kanskje kan få. Det me veit er at R1, med det skisserte gigantkrysset i Vikeså sentrum, vil øydeleggja dyrka mark og fjerne fleire årsverk frå kommunen. I DT sin reportasje frå møtet i kommunestyret 10. mai (Dalane Tidende 11. mai) er ordførar Kjetil Slettebø sitert på at Bjerkreim vil enda opp med meir nydyrka jord rundt den nye traseen enn det som forsvinn. Kor har han dette i frå?

Elles har han sympati med dei som mister gard og grunn. Men sympati er ikkje nok, her trengs det handling. Kvifor er det så vanskeleg å sjå desse enorme inngrepa ein slik vegtrase vil laga frå landbruket sin synsvinkel? Når me i tillegg veit at det er lenge sidan matvaresituasjonen i verda har vore så usikker, meiner me i Bjerkreim bonde- og småbrukarlag at ein må gjera kva ein kan for å skjerma den jorda me har. Den 13. mars i år seier spesialrådgjevar innan fagfeltet beredskap og matsikkerheit i NIBIO, Arne Bardalen, til NRK at det mest avgjerande for matsikkerheita er at: ”..jordvern får høyere prioritet og gårdbrukerne blir tatt vare på. Vi er helt nødt til å ha matjord å dyrke på, og bønder til å drive den.”

Bjerkreim er i dag ein landbrukskommune. Me i Bjerkreim bonde- og småbrukarlag ønskjer at det skal Bjerkreim vera i framtida og! Derfor har me ikkje ein einaste bonde og eit einaste gardsbruk å mista! Me ber om at politikarane i Bjerkreim tenker på jordvern og fokuserer på dei arbeidsplassene me alt har i kommunen vår!

Les også

Det nye E39-krysset vil styrka Vikeså sentrum som knutepunkt