Verken Bjerkreim eller Eigersund får bli med i Rogaland brann og redning (RBR) frå årsskiftet. Tilbakemeldinga begge kommunane har fått, er at nye deltakarkommunar tidlegast blir tatt opp i 2024/2025. Men dette er bare ein del av bakteppet når dei folkevalde i Bjerkreim skal bestemma seg for korleis dei forhalda seg til den stengde døra hjå Rogaland brann og redning. Ein viktig faktor er òg at Eigersund kommune, som Bjerkreim har samarbeidsavtale med i dag, har vedtatt at kommunen frå 1. januar skal erstatta dagens ordning med to heiltidstilsette i beredskap på brannstasjonen døgnet rundt, med ei ordning med bare dagkasernert vakt.

Kommunestyret i Eigersund vedtok måndag, i tråd med kommunedirektøren si innstilling, at kommunen snarast søkjer om medlemsskap i RBR, og at kommunedirektøren får fullmakt til å forhandla fram ein tenesteytingsavtale med RBR for aktuelle tenester, oppgåver og funksjonar.

Uheldig å gå via Eigersund

Det same har kommunedirektøren foreslått for dei folkevalde i Bjerkreim. Han meiner det er hensiktsmessig at også Bjerkreim kommune vedtar å be om forhandlingar med RBR med sikte på ein avtale om tenesteyting frå 2023, i staden for at Bjerkreim kommune skal ha avtale med Eigersund kommune som igjen har avtale med RBR for begge kommunane.

Formannskapet i Bjerkreim behandla saka tysdag ettermiddag.

- Har de snakka med dei deltidstilsette i brannvesenet i Bjerkreim om dette? ville Marthon Skårland (H) vita.

Han viste til at det sist, då gjeldande samarbeidsavtale med Eigersund blei vedtatt, "nesten krasja" på grunn av dårleg kommunikasjon med dei deltidstilsette.

- Me har snakka med dei deltidstilsette, og dei er innforstått med dette, bekrefta kommunalsjef Kristian Nomedal i formannskapsmøtet.

Ny situasjon 1. januar

Bente Gro Milwertz Slettebø (Sp) gjorde det klart ho meiner at Rogaland brann og redning er den prioriterte og rette samarbeidspartnaren for Bjerkreim kommune.

- Avtalen med Eigersund gjeld vel uansett fram til han blir sagt opp? spurde ho.

Dét kunne Kristian Nomedal bekrefta.

- Avtalen gjeld inntil vidare, ja. Denne saka gjeld situasjonen som inntreffer 1. januar. Viss ikkje også Eigersund hadde måtta kjøpa tenester, hadde det ikkje vore nødvendig for Bjerkreim å gjera noko, sa kommunalsjefen, som sikta til at det er fleire av dei tilsette i brannvesenet i Eigersund som har sagt opp stillingane sine.

Formannskapet vedtok samrøysta innstillinga om å gå i forhandlingar med Rogaland brann og redning om ein tenesteytingsavtale. Kommunestyret får saka til behandling tysdag i neste veke. Før den tid har kommunalsjef Nomedal vore i møte med fungerande brannsjef i RBR. Det skjer på torsdag.