Jeg leser med forferdelse og tristhet stykket til ordførerkandidaten i Bjerkreim. Hun vil bygge ut et fredet vassdrag med kraftverk og alt det som dette medfører. Hun påberoper seg og at Senterpartiet står for god forvaltning og at verningen av Bjerkreimselva i utgangspunktet var unødvendig.

Senterpartiet er i Norge «vurdert» av flere miljøvernorganisasjoner som det partiet som er dårligst på naturvern. Dårligst på å bevare viktige habitat, dårligst på forvaltning, og dårlige på det meste som naturen og vi som mennesker nå så sårt trenger. Leser man FN sine rapporter om kloden og status på den, så er det to tema som går igjen. Global oppvarming – og tap av arter og viktige habitat.

Senterpartiet var mot fredning av myr – og arbeider nå for at myr igjen skal kunne dreneres og brukes til nydyrking. Biologenes anbefaling er vern av myr. Dette grunnet binding av CO₂, viktig artsmangfold, at myr hindrer flom, og at myrene er viktige rasteplasser for fugler på trekk og spillplasser for fugl om våren. Det er ikke uten grunn av FN har vedtatt at 2. februar er Verdens våtmarksdag for å rette oppmerksomheten mot disse habitatene. Myr binder tross alt 30 % av all landbasert karbon og 40 % av alle planter og dyr er avhengige av myr.

Jeg har ofte spurt meg selv hvordan det kan ha seg at Sp er landets dårligste parti på natur og forståelsen av hele naturen. Deres støttespillere, bøndene, er jo spesielt avhengige av at naturen fungerer så de kan høste det de dyrker. Vi vet jo at alle arter samspiller og at hele mangfoldet kun er på plass i uberørt natur. Det er jo dette som bidra slik at også vi kan overleve som art.

Senterpartiet er jo og motstander av et prosentmål for vernet skog i Norge. Gammelskogen er så vanvittig viktig for at artsmangfold og habitat opprettholdes, men Sp kjemper imot. Sabima skriver dette om gammelskogen: I Norge er 9 prosent av skogen biologisk gammel, og bare 2,4 prosent er eldre enn 160 år. Dessverre hogges det i denne skogen i dag, til tross for at den er viktig å ta vare på for å stanse tapet av biologisk mangfold. Skogbruket er hoveddriveren til at over 2000 skogarter er utrydningstruet, 84 prosent av disse lever i gammelskog. I statsbudsjettet for 2023 så kuttet Regjeringen med Senterpartiet som pådriver, fra tidligere års bevilgete 435 millioner til 200 millioner kroner til frivillig vern av skog. Heldigvis greide SV å heve det beløpet igjen til 424 millioner. Hvorfor vil Sp naturen så dårlig?

Videre kan man lese i Aftenposten om Senterpartiets politikk: De siste årene har ca. 90 prosent fått unntak for å bygge i strandsonen eller i arealer som er ment for landbruk, natur og friluftsformål. I 2010 underskrev Norge på at vi skulle oppnå 20 konkrete mål for naturmangfold innen 2020. Ingen av målene ble oppnådd. Vi som har arbeidet noen tiår med naturmangfold, er mest overrasket over Senterpartiet. Hva skjer med dette partiet, som kaller seg grønt? Da partileder Trygve Slagsvold Vedum gikk ut med 30 prioriterte punkter i Aftenposten, handlet ikke ett av punktene om arbeid for naturmangfold eller mot klimakrisen.

Vi nordmenn er stolte av landet vårt. Vi tror samtidig at vi er gode på naturvern, men vi er kanskje dårligst i klassen på akkurat det. Vi skyter rovdyr i Nasjonalparkene våre, vi tråler og fisker og slipper ut kloakk i Marine Nasjonalparker. Vi bygger i vernesoner der 9 av 10 søknader får unntak. Alle disse handlingene gjør at vi ikke tar naturen på alvor og ikke ser verdien i ren, uberørt natur der mangfoldet får blomstre. Er vi gode på naturvern noe sted er det i «Langtvekkistan». Jo lenger borte (som regnskogen i Brasil f.eks.), jo bedre er vi. Men på hjemmebane er vi elendige.

Hvordan gjør mange fattige land det så? Her om dagen så jeg på en dokumentar om en såkalt «man killer» tiger i en av nasjonalparkene i India. Grunnen til at den var blitt en farlig tiger som tok folk, var at den var skadet så vanlige byttedyr ble for vanskelige å nedlegge. Derfor drepte den mennesker som var enkle å ta. De indiske myndighetene prøvde å få den bedøvet så den kunne flyttes. Dette var en hun tiger og inderne mente den tigeren var viktig for bestanden. Selv etter at 11 personer var drept prøvde de fremdeles å få den flyttet i live. Til info kan det nevnes at det er ca. 3000 tigere i India. Jeg tenkte på hva om dette hadde vært en bjørn i Norge som hadde tatt 11 personer? Hadde Norge tenkt i samme baner? Vi vet jo svaret, og til info har vi har kun 150 bjørn i hele Norge. I fjor skjøt en mann tre bjørn i Trøndelag, en binne med to unger, nesten uten å bli straffet. Og i Bygland skytes gaupe fordi den kanskje kan tenke seg å ta et husdyr (det ble skutt to gauper der i fjor uten at det var tatt husdyr, og i år er det og gitt fellingstillatelser uten at gaupa har tatt husdyr). Disse eksemplene viser at vi har en lang vei å gå for å ta naturen på alvor og beskytte den og ALLE som lever der for framtiden.

Min påstand er derfor at Senterpartiet må lese seg opp på hvordan det biologiske mangfoldet samspiller i naturen. Bøndene er avhengig av dette, og vi er alle en del av den. Vi er nemlig mer avhengig av at naturen enn den er av oss. Nå ønsker altså Senterpartiet å bygge ut Bjerkreimsvassdraget, et fredet vassdrag. Det er fredet, og det bør det fortsette å være.