* To bygg kuttes fra det nye regjeringskvartalet, noe regjeringen mener vil spare 4–5 milliarder kroner.

* Momsfritaket for elbiler fjernes for biler som koster over 500.000 kroner. Fra 1. januar må man betale moms for prisen over denne summen.

* Bistandsbudsjettet er på 44,9 milliarder kroner, en økning på 3,6 milliarder. Halvparten av økningen blir prioritert til flyktningtiltak i Norge. I tillegg foreslår regjeringen å omprioritere 4 milliarder kroner til å finansiere økte flyktningutgifter i Norge.

* Det såkalte karensåret for personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) blir fjernet permanent. Personer som ikke er ferdig avklart i Nav, skal ikke lenger måtte vente et år på å begynne et nytt AAP-løp. Det er satt av 675 millioner til dette.

* Kommunene får en vekst i frie inntekter på mellom 1,8 og 2,3 milliarder kroner.

* Alle ferjereiser på strekninger med under 100.000 passasjerer blir gratis fra 1. juli. Det vil omfatte rundt 30 av Norges i alt 130 ferjesamband og vil ifølge Finansdepartementet koste 165 millioner kroner årlig.

* Sykehusene vil få 700 millioner kroner ekstra for å kompensere for inntektsbortfall under pandemien.

* 65 millioner kroner foreslås til kartlegging av havbunnen i utlysningsområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

* 75 millioner kroner til barn og unge som er særlig hardt rammet av pandemien. Midlene gis til tiltak i kommunene og fylkeskommunene og rettes særlig mot områder som over tid har hatt de strengeste smitteverntiltakene.

* 15 millioner kroner til aktivitetstiltak og prosjekter for barn og unge. Blant annet får fritidsklubber en del av potten.

* Rehabiliteringen av Nationaltheatret utsettes inntil videre og skal utredes på nytt.

* Byggingen av havforskningssenteret Ocean Space Centre i Trondheim utsettes til senest 2025. Bevilgningen til prosjektet reduseres med 405 millioner kroner i år.

* Pandemistøtten til kollektivtransporten videreføres ikke. Ordningen avsluttes 1. juli.

* Eldreombudet foreslås avviklet.

* Regjeringen vil bevilge 13,2 millioner kroner ekstra til 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen.

* Bemanningen i barnehager i levekårsutsatte områder styrkes. 35 millioner kroner skal gå til å ansette flere barnehagelærere.

* Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 17,2 millioner kroner for å øke den barnefaglige kompetansen i asylmottakene.

* 22 krisesentre får til sammen 16,3 millioner kroner. Sentrene ligger nær asylmottak eller områder hvor det ventes bosetting av mange flyktninger fra Ukraina.

* Kostnadene for byggingen av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo må reduseres med 1 milliard kroner til 2,14 milliarder.

* Bevilgningen til campusprosjektet ved NTNU i Trondheim foreslås redusert med 176 millioner kroner. Regjeringen foreslår at prosjektet avsluttes i sin nåværende form, og at det utredes en betydelig nedskalering av prosjektet.

* 39 millioner kroner settes av til en veistrekning fra E18 til Eydehavn.

* 25 millioner kroner til atomforskning.

* Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli får 2 millioner til å profesjonalisere organisasjonen, mens 22. juli-senteret får 2,3 millioner til sine digitale plattformer.

* Organisasjonene Aktive Fredsreiser og Hvite busser, som har tapt penger under pandemien, får en engangsstøtte på to millioner kroner hver.