Jeg applauderer Venstre sitt leserinnlegg i Dalane Tidende, der det argumenteres sterkt for nødvendigheten av en plan for vern av urørt natur. Dette for at «Eigersund kommune skal bidra til å nå de forpliktelser Norge har påtatt seg i den viktige naturavtalen» som alle verdens land har blitt enige om. Vi har forpliktet oss til å verne hele 30 % av all natur på land, og 30 % av all natur i havet.

Jeg leser samtidig hoderystende om planprogrammet for Svåheia vindpark og avfallsanlegg. Det skal søkes om uttak av stein som omfatter mer enn 2 millioner kubikkmeter masse. Man vil altså både drive pukkverksdrift, og øke områder for mottak, sortering, gjenvinning, mellomlagring og deponering av avfall – samt nye lokaler til drift av avfallsplassen.

Hvordan kan et interkommunalt selskap tenke at det er greit å etablere enda et industriområde, som attpåtil vil øke trafikkmengden igjennom sentrum betraktelig? Og som vil gjøre det enda farligere for trafikanter å ferdes på en allerede smal vei (uten gang og sykkelsti)? Alt dette i et område med kystlynghei! 70 % av Europas kystlynghei er utryddet. Dette er viktige biotoper som er hjem for unike arter. Vi må føre slike områder tilbake til natur- og beiteområder skal vi beholde dem for fremtidige generasjoner.

Vi har tidligere lest om ekspansive planer om «foredling» av store mengder søppel fra hele Norge. Burde ikke virksomheter som krever så mye transport etablere seg på enten Kaupanes eller Eigestad i stedet? Alt etter om transporten foregår mest til lands eller til vanns? Nei, flytt søppelplassen, la vindmøllene stå ut konsesjonstiden, og før området tilbake til naturen – ikke ødelegg mer.

Hadde disse planene for øvrig vært presentert av private eiere, så mistenker jeg at rekkefølgekravet hadde vært både sykkel- og gangsti fra Egersund til Mong, samt tunnel igjennom Årstadfjellet.

Og hvordan kan en så kraftig økning av transport tilfredsstille FN sine bærekraftsmål? Hva med å gå andre veien? Resten av verden har vedtatt å verne og bevare 30 % av all natur på land, og 30 % av all natur i havet. Hva er kommunens plan for å oppfylle Naturavtalen? Jeg mener at fortetting av eksisterende industriområder, hyttefelt, vindparker etc. er veien å gå. Ikke å utvide ukritisk til stadig nye områder. Man må gjerne «pepre» norda sundet med hytter, da området allerede er utbygd. Men å utvide med nye hyttefelt kan ikke være i henhold til naturavtalen.

Jeg regner med at våre politikere bryr seg like mye om fremtiden til sine barnebarn som resten av befolkningen. Men skal de få min stemme ved neste valg, så haster med å komme opp med en lokal plan for vern av natur.

Naturen har en verdi!