Samferdselsdepartementet har nå sendt ut et høringsbrev med forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker, med sikte på å oppjustere bøtesatsene ved trafikkovertredelser med 30 prosent.

Endringsforslaget er begrunnet i et ønske om generelt å opprettholde bøtenes ønskede effekt, nemlig å få ned antall overtredelser.

Høringsfristen er satt til 20. desember 2022.

Store konsekvenser

Trafikklovbrudd og ulykker som følge av slike har store samfunnsøkonomiske konsekvenser og kostnader. De personlige lidelsene kommer i tillegg. Basert på beregninger av kostnader for ulike skadegrader er personskadeulykker anslått å ha kostet samfunnet ca. 13,2 milliarder kroner, skriver departementet.

Den samfunnsøkonomiske kostnaden ved tap av menneskeliv er beregnet til ca. 30 millioner pr. drepte person, mens kostnaden for meget alvorlig skade og hard skade var hhv. om lag 23 og 10 mill. kroner.

– Høy fart er den enkeltfaktoren som bidrar til flest trafikkulykker. Transportøkonomisk institutt har beregnet at redusert fartsnivå på veinettet fra 2004 til 2019 resulterte i 117 færre drepte og hardt skadde i enkeltåret 2019, sammenliknet med om fartsnivået hadde vært uendret på 2004-nivå, forklares det.

– Utfordrende

Det er utfordrende å plassere den enkelte regelovertredelsen på en skaderisikoskala. Tatt i betraktning den lave oppdagelsesrisikoen for trafikkovertredelser, mener Justis- og beredskapsdepartementet at det av allmen- og individualpreventive hensyn bør ilegges forholdsvis strenge reaksjoner når overtredelser først blir avdekket.

– Etter departementets oppfatning vil en økning av bøtesatsene med 30 pst. reflektere alvorlighetsgraden av trafikkovertredelser omfattet av forskriften, forklares det.

Dette er forslaget til nye bøtesatser:

Når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er:

 • Til og med 5 km/t = 1.100 kroner
 • Til og med 10 km/t = 3.000 kroner
 • Til og med 15 km/t = 5.400 kroner
 • Til og med 20 km/t = 7.800 kroner
 • Til og med 25 km/t = 12.100 kroner

Når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:

 • Til og med 5 km/t = 1.100 kroner
 • Til og med 10 km/t = 3.000 kroner
 • Til og med 15 km/t = 4.800 kroner
 • Til og med 20 km/t = 6.700 kroner
 • Til og med 25 km/t = 9.100 kroner
 • Til og med 30 km/t = 12.100 kroner
 • Til og med 35 km/t = 14.500 kroner

Når fartsgrense på motorveg er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:

 • 36 km/t til og med 40 km/t = 15.100 kroner

Kilde: Samferdselsdepartementet

Så mye koster det i dag:

Når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er:

 • Til og med 5 km/t = 850 kroner
 • Til og med 10 km/t = 2.300 kroner
 • Til og med 15 km/t = 4.150 kroner
 • Til og med 20 km/t = 6.000 kroner
 • Til og med 25 km/t = 9.300 kroner

Når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:

 • Til og med 5 km/t = 850 kroner
 • Til og med 10 km/t = 2.300 kroner
 • Til og med 15 km/t = 3.700 kroner
 • Til og med 20 km/t = 5.150 kroner
 • Til og med 25 km/t = 7.000 kroner
 • Til og med 30 km/t = 9.300 kroner
 • Til og med 35 km/t = 11.150 kroner

Når fartsgrense på motorveg er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:

 • 36 km/t til og med 40 km/t = 11.600 kroner