Siste ord er ikke sagt i kampen om deponi i Sokndal, selv om NOAH trakk sitt forslag til planprogram i 2021. RSA/NOAH har nå gitt innspill til Sokndal kommunes rullerende kommuneplan - arealdelen. Her fremgår det at RSA/NOAH igjen ønsker å bruke arealene i Rekefjord til avfallsdeponi. Det er signalisert fra bedriften at et nytt forslag til planprogram trolig vil foreligge i kommunen høsten 2023. I forslaget til planprogram vil deponiplanene bli ytterligere beskrevet.

Dette til tross for at 225 beboere i Rekefjord, 1.260 underskrifter fra innbyggere i Sokndal og styrevedtak fra fire velforeninger i bygda har sagt et klart og tydelig NEI til deponi i Sokndal. Vi tolker det som en massiv motstand.

Er det et slikt næringsliv Sokndal ønsker å ha i bygda, som ikke tar hensyn til hva lokalbefolkningen mener? Vil vi ha bedrifter i bygda som «glemmer» å fortelle innbyggerne at et ordinært avfallsdeponi som RSA/NOAH ønsker å etablere, kan inneholde akkurat de samme helse- og miljøfarlige stoffene som farlig avfall, bare i litt mindre konsentrasjoner? Og at et ordinært avfallsdeponi kan ta imot såkalt stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall, dersom man får de nødvendige tillatelser?

Vil politikerne ofre Sokndal til fordel for tung avfallsindustri som vil ligge uforsvarlig tett på beboere og den vernede kystbebyggelsen i Sogndalstrand og Rekefjord? Vil politikerne fylle opp steinbrudd i Rekefjord med tonnevis av helse- og miljøfarlig avfall som kan påvirke naturen, havet og folkehelsa til innbyggerne i Sokndal?

Ett eksempel som kan nevnes, er at håndtering av avfallet i perioder kan generere betydelig støvflukt, avhengig av type masser og værforhold. Støvet som transporteres med vinden, er små partikler som kan inneholde tungmetaller, PCB og PAHer. Nedslagsfeltet for støvpartikler kan være Rekefjord, Sogndalstrand og helt opp til Hauge. Dette er en helsetrussel ingen snakker om. I tillegg vil det forekomme kontrollerte og mest sannsynlig også ukontrollerte utslipp av miljøgifter til sjø.

Når man vet at deponiet vil ligge tett på bebyggelse. Kan det være nærliggende å spørre om politikerne ønsker at Sokndals innbyggere skal være prøvekanin for bedriftens helse- og miljøskadelige aktivitet?

Det er avgjørende at avfallsdeponi ikke tas inn i den nye kommuneplanen. Ny kommuneplan må aldri åpne opp for at verken inert- ordinært eller farlig avfall kan dumpes i Rekefjord.

I høst er det valg, og et nytt kommunestyre skal velges i Sokndal. Ap, Høyre og Venstre har allerede gått ut i offentligheten og sagt NEI til deponiplanene.

Vi håper flere politikere vil følge etter, og at partiene i nåværende- og kommende kommunestyre også vil følge etter.