Vindkraftplanene på Faurefjellet har de siste årene skapt et stort engasjement. Ulike problemstillinger løftes frem av motstandere og underbygges dessverre ikke alltid med faktabasert argumentasjon. Eksempelvis er visualiseringen som benyttes i et innlegg i Dalane Tidende 06.03.22 tydeligvis utarbeidet av en av de som står bak innlegget. Visualiseringen overdriver vindturbinenes størrelse, noe som fremgår tydelig dersom man sammenlikner den med visualiseringene som profesjonelle aktører har utarbeidet og som inngår som en del av det underlaget NVE har godkjent for prosjektet.

For øvrige påstander som fremmes om prosjektet i ulike sammenhenger, enten det gjelder støy, fuglekollisjoner, mikroplast, forurensing av drikkevann eller tap av artsmangfold, anbefaler vi å besøke NVE sine nettsider om vindkraft, der ulike temaer belyses og viktigst av alt; kilder oppgis. Debatten om vindkraft blir mer konstruktiv og lærerik for alle dersom man tar utgangspunkt i et felles faktagrunnlag. Det sikrer også at beslutninger som fattes både lokalt, regionalt og nasjonalt blir basert på riktige forutsetninger.

I Norge har vi et ordtak som sier at «Mange bekker små gjør en stor å». Likevel ser vi en tendens til at mange tenker at vi i Norge skal passe på oss selv, og så får alle andre ta vare på seg og sitt. «Det hjelper ikke hva vi i lille Norge gjør», sies det. Sannheten er imidlertid en annen. Verden går ikke fremover i kvantesprang, men på grunn av de tingene vi sammen klarer å gjøre. Vi hører om og merker også her i Norge konsekvensene av krisene knyttet til natur og klima. Plutselig har vi også en krig i Europa som gir direkte konsekvenser for oss i Norge. Grensene mellom land viskes ut på grunn av felles utfordringer som vi må stå sammen om å løse.

Mange sier at Norge har nok strøm, og ja, i et normalår har Norge overskudd av strøm. Men samtidig har næringsaktører søkt norske myndigheter om uttak av ny strøm tilsvarende nesten halvparten av dagens vannkraftproduksjon. Dette er søknader fra de som representerer fremtidens arbeidsplasser; batterifabrikker, landbaserte oppdrettsanlegg, hydrogenfabrikker, ammoniakkfabrikker, datasentre og en rekke andre nye og moderne industrianlegg som er under planlegging. Dette er selskaper som forbereder seg på det grønne skiftet og som ønsker å produsere varer og tjenester uten utslipp av CO2. Dersom det ikke bygges ut mer strøm i Norge vil ikke disse nyetableringene finne sted.

Teknologiutviklingen har gjort at Faurefjellet nå søkes bygget ut med større turbiner enn det som opprinnelig lå til grunn. I stedet for 20 mindre turbiner har NVE godkjent konsekvensanalysen utarbeidet med utgangspunkt i 12 større turbiner. Alle forhold knyttet til denne endringen er analysert og alle har fått anledning til å fremme sine synspunkt. NVE har på bakgrunn av dette funnet å kunne godkjenne endringene.

Vi skjønner at vindkraftverket på Faurefjellet vil medføre lokale negative konsekvenser i form av naturinngrep og visuelle virkninger. Og selv om ingen naboer vil få støyvirkninger som overskrider grenseverdiene som er satt av norske myndigheter, så er det en kjensgjerning at vindkraftverket vil kunne høres. Samtidig vil vindkraftverket bidra med arbeidsplasser, lokal verdiskapning og betydelige skatteinntekter til Bjerkreim kommune i tillegg til at det bidrar til å oppfylle klimamål og gi fornybar strøm til morgendagens industri.

Det hevdes fra motstanderne av prosjektet at det ikke trengs nye momenter for å gå imot utbygging. Samtidig har dette området 15 år bak seg hvor man både regionalt og lokalt var forespeilet at vindkraft på Faurefjellet kunne være aktuelt. Allerede i 2007 i Fylkesdelsplan for vindkraft i Rogaland, utarbeidet av Rogaland Fylkeskommune og senere godkjent av Miljøverndepartementet, var Faurefjellet utpekt som et aktuelt ja-område for vindkraft. Politikerne i Bjerkreim kommune har også i alle disse årene vært positive til prosjektet helt frem til de i 2019 først fattet et ja-vedtak for deretter 6 måneder senere å ombestemme seg.

Det er imidlertid et faktum at Statsforvalteren nå har gitt politikerne i Bjerkreim kommune beskjed om at de argumentene som man benyttet for å avslå prosjektet, ikke holder mål. Vedtaket kommunen fattet er derfor ikke gyldig. I så måte har politikerne i Bjerkreim ikke annet valg enn å tenke over saken på nytt.

Vi håper at politikerne denne gangen velger å løfte blikket litt og se hvordan prosjektet på Faurefjellet er en del av et større bilde hvor vi alle har et ansvar for å bidra. Vindkraftverket vil bidra til å oppfylle klimamål, gi fornybar strøm til fremtidens industri og til å bedre energisikkerheten i et Europa som trenger å omstille seg. Samtidig vil prosjektet skape positive lokale ringvirkninger og bidra til en betydelig styrking av kommuneøkonomien.